• Regulamin

Przezroczysty(2).png

Regulamin sklepu internetowego Naturetoys

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy NatureToys, działający pod adresem: www.naturetoys.pl,
prowadzony jest przez Hubert Brzostek, z siedzibą przy: - 89 Zaruzie 18-413
Miastkowo, działający pod numerem NIP: 7182156549, REGON: 387698058.
2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania
zakupów w sklepie internetowym Naturetoys a w szczególności zasady i tryb
zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również
tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez
Konsumenta.
3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem
zakupu.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym momencie,
klikając na stronie internetowej Sklepu www.naturetoys.pl w zakładkę  „Regulamin".
7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu www.naturetoys.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145,ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
Sklepu przez Klientów.
Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) - osoba fizyczna,
dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konsument (umowy zawarte od dnia 1 stycznia 2021 r.) - przez Konsumenta
uważa się następujące osoby: osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. „Konsument sensu stricto"
oraz osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw.
„Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia
wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do
Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat
(pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.
Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za
pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie
Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary
oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w tym ilości nabywanych Produktów.
Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
www.naturetoys.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Sprzedawca - Hubert Brzostek z siedzibą przy: - 89 Zaruzie 18-413 Miastkowo,
NIP: 7182156549, REGON: 387698058 który prowadząc działalność zarobkową
lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem
i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez
Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.naturetoys.pl lub e-mailowo na adres toys@naturetoys.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient
jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się
przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się
w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy
dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest
dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się
proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się
maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -
rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
bankowym Sklepu. W celu przyśpieszenia tego procesu istnieje możliowść wysłania drogą mailową potwierdzenia wykonania przelewu.
c.w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem PayNow- natychmiastowo po złożeniu zamówienia.
7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest
rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego
otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
zostanie również wysłana faktura VAT.
10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. E-mail - firma.solution4@gmail.com lub toys@naturetoys.pl
b. Telefon - +48889770017
c. Adres korespondencyjny - - 89 Zaruzie 89 18-413 Miastkowo
11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie
Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej
zgody Konsumenta.

4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
firmy kurierskiej.
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego
dnia roboczego.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2/3 dni robocze. Na czas
oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie
Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 do 48 godzin.
4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego
obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan
opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku
uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwy jest następująct sposób płatności: płatność interentowa oraz przelew tradycyjny.
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia
opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty
złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca
i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty,przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilnyz dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową,
co ma miejsce, gdy: Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia; Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby
trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się
publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do
obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada
lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia
Zamówienia.
13. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić
złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany mailowo.
15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu
od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
odesłania.
18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę
gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży
Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego
terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy toys@naturetoys.pl
4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres podany w wiadomości e-mail.
6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy;
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez
niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez
Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych,
w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas
korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności
zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Sklepu www.naturetoys.pl.
4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej,
umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail,
umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
Sklepu treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było
lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu
w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią
nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej
oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych
luk w Regulaminie.